Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Hide Buttons

Stadgar för “Agni Yoga Society Sweden”


Org. Nummer 802494-2834

Bankgiro 5012-4221 Handelsbanken, AgniYoga Society Sweden


*1 Namn och säte
Föreningens namn är Agni Yoga Society Sweden. Föreningen har sitt säte i Stockholm.

*2 Form och ändamål
Föreningen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden.

*3 Medlemsskapet
Föreningen är öppen för alla, förutsatt att stadgarna godtages och att medlemsavgiften betalas.

*4 Föreningens syfte
Föreningen skall arbeta för att bredda kulturutbudet i samhället. Föreningen har som mål att bidraga till utvecklingen av människors medvetande och förbättring av livskvalitet genom kultur och vetenskap. Föreningen skall stödja den kultur som bidrager till en positiv utveckling av samhället. Att alla människor skall visa medmänslighet, godhet, tolerans, moral, respekt och kunna erhålla glädje i livet. Föreningen kommer att arrangera konserter, föreläsningar, konferanser, konst utställningar och andra kultur och vetenskapliga arrangemang för att uppfylla dessa mål. Föreningsfilosofi grundades på modern vetenskap och universella lagar som har humanistiska värderingar och har sitt etiska underlag och bakgrund i Agni Yoga böcker.

*5 Medlemmarnas förpliktelser och rättigheter
Medlemmarna har närvarorätt och yttranderätt på alla föreningens möten. Medlemmarna har rösträtt på såväl möten som årsmöten om årsavgiften erlagts.
Föreningens medlemsavgift fastställes på årsmötet för avgiften fram till nästa årsmöte.
Medlem kan uteslutas ur föreningen om föreningens syfte har motarbetas eller att medlem har på annat sätt agerat mot styrelsen eller dras stadgar. Styrelsen beslutar om uteslutning , kvalificerad majoritet fordras.
Årsmötet skall avhållas under årets första fyra månader. Kallelse skall utgå till medlemmarna senast två veckor före detta datum. Dagordning och eventuella övriga handlingar skall bifogas kallelsen.
Medlemmarna äger rätt att ge förslag till ärenden utöver de ordinarie ärenden som framgår i stadgarna. Dessa förslag skall inkomma till styrelsen senast tio dagar för det årsmötet skall avhållas.

*6 Frågor på årsmötet
  • Val av mötesorförande och sekreterare
  • Val av justeringsperson tillika rösträknare
  • Fastställande av röstlängd
  • Årsmötets behöriga utlysande
  • Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning
  • Revisionsberättelse och fastställande av årsredovisningen
  • Fråga om ansvarsfrihet till styrelsen
  • Behandling av inkomna motioner
*7 Val, intill nästkommande årsmöte
Ordförande, Sekreterare, Kassör, Övriga ledamöter, Suppleanter /minst en person/, Revisor och valberedning.

*8 Extra årsmöte
Om revisorerna, styrelsen eller 1/3 av medlemmarna i föreningen så kräver skall extra årsmöte avhållas. Kallelse skall skickas till medlemmarna senast två veckor före utsatt tidpunkt. Under det extra årsmötet får endast frågor som föranlett mötet behandlas.

*9 Stadgeändring
Ändring av stadgarna kräver kvalificerad majoritet på två av varnadra kommande årsmöten Mellan dessa möten måste minst två månader förflyta.

*10 Upplösning
Upplösning av föreningen kräver beslut med kvalificerad majoritet på två av varandra följande årsmöten. Föreningens kvarvarande tillgångar fördelas efter beslut på sista årsmötet.

Mars 2015

Inlägget finns också på: Ryska

Tampa Bay Buccaneers head coach Dirk Koetter stood on the sideline on with his arms folded, Gerald McCoy Jerseysshaking his head in disbelief before staring down at the ground.

The guy he'd just awarded the kicking job to, Nick Folk, missed a 47-yard field goal in the fourth quarter against the Jacksonville Jaguars. He'd also missed an extra point on the opening drive, Vincent Jackson Jerseysthe same tragic scenario that befell Roberto Aguayo the week before that ultimately sent him packing.Certainly Koetter thought this was all behind them.

With the first game of the regular season three weeks away, the plan is still to go with Folk. Koetter wants stability at the kicking position, Mike Evans Jerseyshaving gone the entire offseason with Folk and Aguayo battling it out.

But how can they guarantee the blunders that played Aguayo won't continue?How can Koetter guarantee the "movie" he talked about that he didn't want to be played over and over, won't be played over and over?

"You can't ensure it," Koetter said. "There's no way to ensure it. No matter who your kicker is. You can't ensure it."

Koetter also said that Folk bore responsibility for the blocked kick on the opening drive, Jameis Winston Jerseysthat it wasn't just Calais Campbell's freakishly long arms that got a hand on it.

"It was a bit of a low kick and he got it," Koetter said. "It was low. There really wasn't a ton of penetration. Calais Campbell has a real knack -- I don't know the exact numbers, he's got a lot of blocked kicks -- he got his hand in there."

In other words, knowing Campbell would have a very good chance of getting a hand in there, Lavonte David JerseysFolk couldn't afford to go low ... which he did.